foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka


Tel. 22 771 05 20

Fax. 22 771 05 20

e-mail: ,

 

NIP 125-166-07-11

REGON 368075406

W szkole  prowadzony jest monitoring, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia. Obejmuje on takie obszary jak: korytarze, szatnię, salę widowiskową, salę sportową oraz teren przyszkolny od strony ulicy Łukasińskiego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce  przy ul. Łukasińskiego 1/3  w  imieniu, której działa Dyrektor.

Kontakt z Dyrektorem:

- drogą papierową na adres: 05-220 Zielonka, ul. Łukasińskiego 1/3

- mailowo:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe (pracownicy) oraz dane dzieci (uczniów) są  przetwarzane w celu:

1)   rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

2)    realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

3)   realizacji zadań  związanych  pracą  ( art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) dokumentacja dotycząca rekrutacji ( pracy)  – 1 rok,

2) dokumentacja dot. realizacji obowiązku szkolnego – 10 lat

Państwa dane osobowe  oraz dane uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.:  podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.