Świetlica

Świetlica szkolna - informacje

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.30

 

Celem naszej pracy jest m.in.

 • Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich.

 • Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie.

 • Organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

 • Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz pracownikami szkoły.

 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 • Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.

 

Świetlica szkolna pracuje na podstawie rocznego planu pracy, który realizujemy poprzez:

 • Zabawy i gry świetlicowe

 • Zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne

 • Zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, oglądanie programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe

 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne: gry i zabawy ruchowe, wycieczki

 • Zajęcia wspomagające proces nauczania- pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych,

 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

 

Stosujemy między innymi metody:

 • Aktywizujące (gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje)

 • Słowne (pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, praca z książką – zajęcia czytelnicze)

 • Oglądowe (oglądanie filmów, bajek, programów telewizyjnych dla dzieci),

 • Zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne z zastosowaniem rożnych technik, zabawy konstrukcyjne)

 • Zajęć ruchowych (gry i zabawy r ruchowe, zajęcia rytmiczne).

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30

 • Uczniowie klas I-VIII przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych kart zgłoszenia dziecka od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 • Z świetlicy mogą także korzystać uczniowie zwolnieni z religii, basenu, a także skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 • Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.

 • Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

 • Uczniowie na lekcje oraz zajęcia dodatkowe wychodzą według planu zajęć.

 • Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem( pełnoletnie). Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie od rodziców.

 • O wszelkich zmianach dotyczących zmiany trybu odbierania dzieci ze świetlicy rodzice muszą poinformować na piśmie z datą i podpisem.

 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

 • Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania ewentualnych trudności wychowawczych.

Maja Holc

 

Zapraszamy do śledzenia naszej działalności i polubienie naszego profilu na Facebooku:

Świetlica SP4 Zielonka