Search

Regulamin Konkursu Wielkanocnego "Wielkanoc z 4-ką"

 Konkurs wielkanocny 2023 2

 

Regulamin III edycji konkursu plastycznego na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Celem konkursu jest:

- propagowanie tradycji i folkloru związanych ze świętami wielkanocnymi;

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i i znaczenia ozdób wielkanocnych w obrzędowości ludowej;

- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

- rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności uczniów;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;

- stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na

temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych.

 

Konkurs skierowany jest do:

- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.

 

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:

- I kategoria: klasy 0 – III;

- II kategoria: klasy IV – VI;

- III kategoria: klasy VII – VIII.

 

Regulamin oraz warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Konkurs wielkanocny jest konkursem rodzinnym, każdy uczestnik ma za zadanie sam lub wspólnie z rodziną wykonać ręcznie pisankę wielkanocną wybraną dowolnie techniką.

 2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę..

 3. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.

 4. Pracę należy zabezpieczyć oraz dołączyć do niej kartkę z pełnymi danymi uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasa uczestnika.

 5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac oraz nawiązanie do tradycji.

 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 7. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

 9. Informacje o wynikach oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.

 10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.

 11. Prace stają się własnością Organizatora.

 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Termin dostarczenia prac:

Ostateczny termin składania prac to 31 marca godz. 1200 . Prace należy składać do p. Emilii Malinowskiej (sala nr 6).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia, rozdanie nagród 4 kwietnia.