Search

Wolontariat - informacje ogólne

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

Celem szkolnego Wolontariatu  jest angażowanie dzieci w różnorodne działania na rzecz środowiska społecznego oraz uświadamianie im czym jest pomoc i w jaki sposób mogą pomagać. Do głównych zadań wolontariatu należy uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych oraz wskazywanie drogi w nawiązywaniu prawidłowych relacji z innymi, budowanie poczucia odpowiedzialności oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne

 1. Szkolny wolontariat zrzesza uczniów klas 0-3 i 4-8 na zasadach dobrowolności.
 2. Każda chętna klasa, raz w roku, tworzy bądź bierze udział w wybranej akcji charytatywnej.
 3. Akcje wolontariatu wynikają z aktualnych potrzeb środowiska społecznego.
 4. Plan Pracy Wolontariatu przedstawiany jest we wrześniu, a modyfikowany przez cały rok szkolny na bieżąco.
 5. Potwierdzony przez koordynatora udział danej klasy w więcej niż jednej akcji charytatywnej skutkuje, na koniec roku szkolnego odznaczeniem danej klasy i wręczeniem dyplomów.

Zadania:

 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych osób i zwierząt,
 • kształtowanie postaw i zachowań odpowiedzialnych i prospołecznych,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • nauka umiejętnego planowania i organizacji pracy.

Czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań, a uczniowie, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc pomagają tak potrzebującym jak i samym sobie.

wolontariat logo