Aktualności

REKRUTACJA TRWA

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci do udziału w projekcie pn. „Bliżej rynku pracy -  Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, który jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie wśród naszych uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

Projekt przewiduje m. in. realizację następujących form wsparcia:

  • Utworzenie w szkole Punktu Informacji i Kariery (PIK1) wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;
  • Udział w 12 godzinnych warsztatach „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
  • Udział w debatach uczniowskich „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego i inne;
  • Udział w wycieczkach zawodoznawczych;
  • Indywidualna praca z doradcą edukacyjno-zawodowym (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnych Planów Działania);
  • Udział w różnych konkursach dotyczących tematyki projektu.

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Zielonka (www.zielonka.pl) oraz na stronie Szkoły (www.gmzielonka.edu.pl).

Prosimy Państwa o zachęcenie swoich dzieci do wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą zawodowym (szkolnym koordynatorem PIK1) Panią Grażyną Krysińską pod numerem telefonu 506 576 716.

Od środy tj. 18 października 2017 roku będą rozdawane chętnym dzieciom formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, które należy po wypełnieniu(CZYTELNIE) dostarczyć do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do koordynatora projektu (Pani Grażyny Krysińskiej, pokój nr 7 – parter) w terminie do 26 października 2017 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu projektu, ponieważ wymagana będzie przez Państwa jego akceptacja.

Szkolny Koordynator PIK - Grażyna Krysińska

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

REKRUTACJA TRWA!

Pobierz:

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

 

plakat1

Startujemy z projektem Bliżej rynku pracy!

doradztwo plakat

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych  oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78os. (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

Zakres tematyczny:  Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa  w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w  szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z  tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe:  Szkoły,  Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;

2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi  realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;

3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;

4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;

5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;

6. Liczba uczniów  szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;

7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;

8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

-       kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt

-       wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

Szkolny Koordynator PIK - Grażyna Krysińska

 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

REKRUTACJA TRWA!

 

Pobierz:

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

 

 

Konkursy 2017/2018

      Zapraszamy zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę , wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych do zięcia udziału w konkursach przedmiotowych.

Po dokonaniu wyboru , uczeń najpóźniej na 7 dni przed etapem szkolnym,  zgłasza  się do nauczyciela odpowiedzialnego za dany konkurs. 

Organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli https://konkursy.mscdn.pl

Harmonogram  konkursów przedmiotowych
dla uczniów gimnazjów

w roku szkolnym 2017/2018    

L.p. Konkurs Nauczyciel odpowiedzialny Organizator

Data I etapu

 

1 Konkurs przedmiotowy z wos-u H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
18.10.2017
2 Konkurs przedmiotowy fizyczny R.Mieszkalski Kuratorium Oświaty
w Warszawie
19.10.2017
3 Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego K.Kozanecka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
07.11.2017
4 Konkurs przedmiotowy historyczny A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
24.10.2017
5 Konkurs przedmiotowy chemiczny B.Zasada Kuratorium Oświaty
w Warszawie
26.10.2017
6 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego H.Reszka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
27.10.2017
7 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego A.Chmiel Kuratorium Oświaty
w Warszawie
20.10.2017
8 Konkurs przedmiotowy matematyczny R.Kindler Kuratorium Oświaty
w Warszawie
08.11.2017
9 Konkurs przedmiotowy biologiczny M.Wysocka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
10.11.2017
10 Konkurs przedmiotowy geograficzny J.Lewandowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
23.10.2017
11 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
06.11.2017

12

Protesty czerwca 1976 –drogą do wolności H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
14.11.2017

13

Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70 –tych oraz
 80- tych

H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
 08.01.2018

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów  szkół podstawowych

w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Konkurs Nauczyciel odpowiedzialny Organizator

data

 

1

Konkurs polonistyczny

 

U.Wysocka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
15 .11.2017
2

Konkurs matematyczny

E.Demianiuk Kuratorium Oświaty
w Warszawie
17.11.2017

 

Strona 1 z 30