Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty
 
25.05.2021 godzina 9.00 język polski
26.05.2021 godzina 9.00 matematyka
27.05.2021 godzina 9.00 język angielski
Drogi uczniu pamiętaj
 
1.     

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19

2.     

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.     

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4.     

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5.     

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

6.     

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.     

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych (długopis z czarnym atramentem, linijka na egzaminie z matematyki).

8.     

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.     

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

10.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, (z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)

11.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a.      

podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b.     

wychodzi do toalety

c.      

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu w danej sali).

13.

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m. (Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu (najpóźniej do 18.05.2021r))

14.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Pierwsza edycja konkursu "Wielkanoc z 4-ką" - podsumowanie

Pierwsza edycja konkursu Wielkanoc z 4-ką już za nami. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za 71 pięknych prac. GRATULUJEMY!!!
Jury postanowiło przyznać równorzędne pierwsze miejsca, wszystkim pracom  uczniów klas 1- 8 prezentowanym na stronie internetowej szkoły.
Uroczyste rozdanie dyplomów i  nagród  nastąpi w warunkach plenerowych na boisku szkolnym jeszcze w tym roku szkolnym. Termin rozdania nagród ogłosimy na stronie internetowej szkoły z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez wychowawców klas.
                                                          Do spotkania w drugiej edycji konkursu za rok!

Podziękowanie za kartki wielkanocne dla Pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Zielonce

Dziękujemy tym uczniom i ich Rodzicom/Opiekunom, którzy zainteresowali się akcją oraz wykonali i dostarczyli wspaniałe, starannie wykonane kartki świąteczne. W dniu 31.03 zostały przekazane Pensjonariuszom z Domu Opieki Społecznej w Zielonce. 

Z życzeniami ciepłych i radosnych Świąt Wielkanocnych obfitujących we wzajemną życzliwość!

Koordynatorzy Wolontariatu. 

 

Katarzyna Żywiałkowska

Podkategorie

Strona 9 z 68