foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 • rejestr rozrachunków świadectw
 • rejestr wydanych świadectw
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr nieobecności pracowników
 • rejestr delegacji
 • rejestr zatrudnionych pracowników
 • rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • rejestr kontroli sanitarnej
 • rejestr kontroli zewnętrznej
 • rejestr pracowniczych książeczek do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • rejestr protokołów wypadku
 • rejestr protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr protokołów Rady Rodziców
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr nieobecności w pracy
 • rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego
 • ewidencje inwentarzowe
 • ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 • ewidencja kluczy do budynku i pomieszczeń szkolnych
   
 • księga uczniów
 • księga arkuszy ocen
 • księga ewidencji dzieci
 • księga zastępstw
 • teczki akt osobowych


Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.z 2002 r.
nr 101. poz. 926. z późn. zm.).

 

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły.