foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami przedszkolnymi  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3 jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Gmina Zielonka.

Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn. zm. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając:

• w zakresie działalności wychowawczej Program Wychowawczo-profilaktyczny ,
w zakresie działalności dydaktycznej Szkolny Zestaw Programów Nauczania, uwzględniających podstawę programową.
Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany WSO – stanowiący integralną część statutu.

Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa.

 Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne- patrz na stronę  www.gmzielonka.edu.pl z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia.

 W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

 Szkoła współpracuje z publiczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem  i kształceniem młodzieży.

 Szkoła może współdziałać z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży.  

 Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

Dodane załączniki:

Program Wychowawczy
Program Profilaktyki Dzieci i Młodzieży
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Szkolny zestaw programów nauczania

Ocenianie Wewnątrzszkolne