foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

 

Archiwum zakładowe Szkoły Podstawowej nr 4 przechowuje:

 

• dokumentację przebiegu nauczania
• akta osobowe i płacowe pracowników
• materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przechowywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375);

 

Dokumentację szkolną klasyfikuje się  na podstawie  Rzeczowego wykazu akt.

 

Dokumentację przechowywaną w archiwum szkoły udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych lub innych na terenie szkoły.                                                              
Wypożyczenie akt poza siedzibę szkoły może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie „karty udostępnienia”.