foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w Szkole Podstawowej nr 4  regulują w szczególności przepisy :

• Stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .

 

Główne zasady przyjmowania i załatwiania spraw przez Miejskie Gimnazjum:

• zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
• terminowo, bez zbędnej zwłoki,
sprawy są załatwiane w formie pisemnej lub ustnej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również telefonicznie,
sprawy wpływające do sekretariatu gimnazjum lub wychodzące rejestruje się systemem bezdziennikowym( wg. poszczególnych spraw a  nie pism) zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Stanowisko/komórka

tel. bezpośredni

tel. wewnętrzny

nr. pokoju

dyrektor

771-05-21

23

30

wicedyrektor

771-05-22

12

28

pokój nauczycielski

 

13

48

psycholog

 

20

11a, 13a

pedagog

 

16

36

pedagog terapeuta

 

 

41

doradca zawodowy

 

 

11a

biblioteka

 

15

60

kierownik administracyjny

771-05-23

17

53

pielęgniarka

 

19

1

portiernia

771-05-24

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skargi i wnioski

 Dyrektor lub upoważniony przez niego Wicedyrektor przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dni powszednie  w godzinach 8.00 - 16.00 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu.

Informację o sprawach załatwianych w gimnazjum oraz zapytanie o stan załatwienia danej sprawy można kierować sekretariatu  gimnazjum:

 

sekretariat: tel., fax .: 22 771-05-20

 godz. 8.00-16.00

e-mail: