foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nałożono na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez jej ujawnianie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuletyn składa się z portalu głównego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej ( adres portalu : www.bip.gov.pl ) oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty zobowiązane ustawowo do publikacji informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Gimnazjum w Zielonce zawiera dane dotyczące szkoły zasad jego funkcjonowania.

Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej :

    • strony Biuletynu Informacji Publicznej zostały oznaczone jednolitym znakiem graficznym co ułatwia ich identyfikację oraz umożliwia skorzystanie z informacji tam zawartych,
    • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu tematyczne służące do wyboru kategorii informacji.
    • kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie aktualnych informacji należących do tej kategorii,
    • opcja 'WYSZUKAJ' umożliwia odszukanie wpisanej frazy - fragmentu wyrazu, całego wyrazu bądź części zdania - w całości publikowanej informacji,
    • po odszukaniu interesującego fragmentu wyświetlane jest zestawienie zawierające wykaz wszystkich pozycji wraz ze wskazaniem, gdzie należy szukać całości informacji.

Wszelkie wątpliwości i problemy można przesłać na adresy e-mail zamieszczone w pozycji REDAKCJA z rozróżnieniem czy dotyczą merytorycznej zawartości serwisu czy też działania strony WWW.