foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny  szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

W arkuszu organizacji, gimnazjum zamieszcza w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych w tym liczbę  zajęć pozalekcyjnych ze środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć (znajduje się na stronie www.gmzielonka.edu.pl)  ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

W szkole mogą być tworzone  oddziały integracyjne, sportowe, dwujęzyczne.

Szkoła organizuje naukę religii, etyki.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami przedszkolnymi  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Uczniowie w roku szkolnym 2017/2018

Oddziały przedszkolne "0"-  2

 

Klasy I-  2

 

Klasy 4 -2

 

Klasy 7 -2

 

Klasy 2 gimnazjum - 8

 

Klasy 3 gimnazjum - 7

 

Ogółem 23

 

Dodane załączniki:

Struktura Organizacyjna
Arkusz Organizacyjny
Szkolny Plan Nauczania