Search

Projekty unijne realizowane w Miejskim Gimnazjum

  •  projektLata 2010 – 2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2.  Projekt „Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu dla każdego ucznia”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zielonkowskiego gimnazjum oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością dla podniesienia poziomu kształcenia. Projekt obejmował liczne działania , wśród których były: Zarządzanie projektem, promocja projektu, rekrutacja uczestników na zajęcia, zorganizowanie zajęć wyrównawczych i dodatkowych z matematyki, fizyki i chemii, opracowanie 9 autorskich programów zajęć, zorganizowanie wyjazdów motywacyjnych dla uczestników projektu, przeprowadzenie kursu języka angielskiego na czterech poziomach zaawansowania językowego, przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego egzaminami na certyfikat ECDL, przeprowadzenie warsztatów kształcenia charakteru i umiejętności uczenia się, a także zajęć indywidualnych terapii integracji sensorycznej, ponadto doskonalenie systemu zarządzania jakością i ewaluacja projektu. Cele projektu zostały osiągnięte. Ponad 400 uczniów wzięło udział w zajęciach i działaniach projektowych i rozwinęło umiejętności z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, a także kształtowania charakteru i uczenia się. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat metodyczny o nowe metody pracy ( angliści współpracowali z native speakerem, a psycholodzy ze specjalistą – psychologiem klinicznym), a także zyskali  nowe doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Szkoła podniosła swój prestiż przez fakt prowadzenia atrakcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, udoskonaliła system zarządzania jakością, a także przez zakup sprzętu multimedialnego,  wzbogaciła bazę dydaktyczną.
  • WP 20160601 12 53 17 Pro2014-15 - realizowany był projekt "Moja przyszłość" - w jego ramach prowadziliśmy zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego, a uczestnicy zajęć wzięli udział w wyjazdach edukacyjnych.
  • W latach 2015-16 w gimnazjum został zrealizowany projekt w ramach Erasmus+ (POWER) "Woda źródłem życia" . Sześciu nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych i dzięki temu podniosło swoje kompetencje językowe i metodyczne. Nauczyciele dodatkowo wzbogacili swoje doświadczenie z zakresu realizowania projektów unijnych a szkoła zyskała na dodatkowych rozwiązaniach, pomocach dydaktycznych, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych itp, co bardzo pozytywnie wpłynęło na jej wizerunek w środowisku lokalnym.
  • w lutym 2017 - złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Erasmus+ ; planowany projekt "Bogactwo wielości"  ma dotyczyć zagadnienia wielokulturowości i zakłada realizację wielu ciekawych działań, do których chcemy zaangażować naszych uczniów.

opracowała Katarzyna Kozanecka